POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

SKI PARK MAGURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Małastowie, Małastów 27, 38-307 Sękowa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000319563, NIP 7382089757, REGON 120811620. Kontakt z Administratorem jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości  e-mail wysyłanej na adres: rodo@skiparkmagura.eu lub pod numerem telefonem: +48 18 351 88 18,

2.    Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b)

Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(w zależności od wyboru przez Państwa rodzaju usługi: kolei krzesełkowej, wypożyczalni i serwisu narciarskiego, szkoły narciarskiej, restauracji, udział w konkursie lub innej usługi świadczonej przez Administratora),

II. Artykuł 6 ust. 1 pkt c)

Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.

a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur),

b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje. 

III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f)

Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

a) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk na potrzebny wewnętrzne,

b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 

c) marketing bezpośredni,

d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, 

e) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring obiektów,

IV. Artykuł 6 ust. 1 pkt a)

Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów:

a) newsletter

b) odpowiedź na zapytanie – formularz

3.    Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi monitoringu i ochrony, operatorzy pocztowi i kurierzy.
Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

4.    Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2, tj:

a)   w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji rękojmi, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,

b)   w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c)  w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, W przypadku monitoringu – do 3 miesięcy lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

d)   w zakresie udzielonej zgody – do czasu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytania bądź do czasu wycofania zgody. 

5.    Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jest Pan/Pani uprawniony do:
a)    żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych 

b)    żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

d)    przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),
zgodnie z treścią Rozporządzenia. 

Uprawnienia o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1. 

6.    Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
    
7.    Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie. 

8.    Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe. 

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe. 

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na newsletter jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwa realizacja usługi newslettera. 

9.    Wycofanie zgody

Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt mailowy na adres rodo@skiparkmagura.eu

10.    Pliki cookies

A. 
I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w  Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies”).

II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

IV. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 

VI. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

B. Google Analytics (cookies) 

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są pliki tekstowe Google Analytics, mające na celu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w pkt 2 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

II. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 

IV. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

C. Google Adwords (cookies)

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są pliki tekstowe Google Adwords, mające na celu oceny skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem AdWords. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w pkt 2 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

II. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 

IV. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Podmioty trzecie 

Administrator starannie dopiera podmioty, z którymi współpracuje, w tym weryfikując zamieszczane na stronie internetowej linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, aby Państwo we własnym zakresie weryfikowali każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjęli samodzielną decyzję, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe. 

12. Zmiana polityki prywatności 

Administrator może zmienić niniejszą politykę prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie dane Administratora, rodzaj świadczonych usług, ulegną zmianie warunki technologiczne strony. O takiej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej podczas pierwszego wejścia na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.